Nhật ký thoát vị: 1 tháng nhập môn
Lần đầu chụp MRI và trải nghiệm thoát vị đĩa đệm tuổi 32